İLEK (Erkek İncir)

Köyümüzün Mayıs sonu ve Haziran ayında gelir kaynağı ilektir. Hemen hemen herkesin bahçesinin bir kösesinde ilek ağacı vardır. Bazı yol kenarlarında da görmek mümkündür. Tabiat şartlarına dayanıklı bir ağaçtır. ilek incirin döllenmesi için kullanılır. İlekten çıkan sinek dölleme işini yapar.  Bu sayede incirler daha verimli hale gelir. İyi kaliteli incirler elde edilir. İlek incir ağacına atılmazsa incir meyveleri dökülür. Ürün alınamaz.

Yöremizin en iyi ilekleri  İmam köy  ilekleridir. Her yerin ileklerinden önce köyümüzün ilekleri olgunlaşır. Bütün çevre köyler ve ilçeler bunu bilir.  Germencik (Mursallı, Elbeyli, İncirliova) Umurlu (Terziler, Muslu’ca) Köşk en önemli ilek alıcıları olan ilçelerimizdir. Diğer ilçelerden de az da olsa müşteriler vardır.

İlek üreticileri sabah çok erken saatlerde ilek ağacına çıkarlar. Olgunlaşan ileklerin renkleri koyu yeşilden açık yeşile dönüşür veya sarımtırak bir hal alır. Bu renkleri değişen ilekleri eldiven giyerek eliyle koparırlar yetişemedikleri yerleri ilek kargısı yardımı ile yaparlar. ilek kargısı düzgün, uzun ve çatal şeklinde ucu yapılmıştır. Bununla uç noktalardaki ilekler koparılır. İlekler   hergün toplanması lazımdır. Toplanmazsa ilekler geçer bir işe yaramaz. Saat sekiz dokuz gibi ilek toplama işi bitmiş olur. Alıcılar bazen bahçeye gelirler  orada ileği görerek pazarlık yaparak alırlar. Mü?teri bahçeye gelmezse kahvelerin önünde kurulan ilek pazar?na ilekler götürülür. Bu konuda aracılık yapan birkaç kişi köyümüzde vardır. Önceleri 1970-1985 yılları arasında Cavit ve Rahmi ÖZÇiMEN kardeşler bu işi yapmışlar sonraları bunlarla beraber Arif  KIZILAY’da bu işi yapmaya başlamıştır. Şu anda köyümüzde Arif KIZILAY ve Ahmet DİREK bu işi yapmaktadır.

Pazara gelen ilekler alıcılar tarafından kontrol edilir fiyatta anlaşılırsa alırlar. İlek fiyatları borsa gibidir. Günün her saatinde iniş ve çıkış yaşamak mümkündür. Arz talep orantısı   müşteri çoksa fiyatlar yüksek ürün çok müşteri az işe fiyatlar düşüktür. Fiyat dalgalanmaları her zaman mevcuttur.

Alıcı tarafından alınan ilekler eskiden kova  (kovalık ) denilen ucu 40-50 cm boyunda ucu iğneli bitkiye dizilirdi. Kovalıklar bataklıklarda verimsiz arazilerde  yetişen bir bitki türüdür.  Eskiden Kocagür’de şimdiki Kaletopsa’nın bulunduğu yerin ismi koru idi. Burada yetişirdi. şimdi bu işlem iplere dizilerek veya filelere konarak yapılıyor. İpe dizilen ilekler akşam saatlerinde ilek içindeki sinekler bu saatte ç?karlar incir dallar?na as?lmak suretiyle a?ac?n büyüklü?üne göre iki, üç, dört dizi as?l?r. Bu i?lem on be? gün sonra tekrarlan?r. E?er yeterli gelmezse üçüncü de at?labilir. Bunu halk aras?nda bahçeye ilek att?k denir.

Ahmet BAYINDIR ilek toplarken

Bu Köyümüz için önemli olan ilek ürünümüzü sahip çıkalım. Erik meyvemizi Umurlu’ya kapt?rd?k festival Umurlu’da düzenleniyor. İmamköy ilek festivali dü?ünülebilir.

İmamköy’ün eskiden beri en önemli gelir kaynaklarından olan İLEK, bu sene hava Şartlar?ndan dolay? erken ermiş olup, incirlerin olgunlaşmamasından dolay? az alıcı buluyor. Köy meydanında kurulan ilek pazarında çok hareketlilik yaşanmamaktadır. Kilosu 1-1,50 lira  arasında incir üreticisine verilen ileğin fiyat? önünüzdeki günlerde arz talebe göre de?i?ebilir. Ayd?n ilinde  sinek oran? çok  kaliteli  ilekler ?mamköyde yeti?mektedir

 ?mamköy ana yol üzerinde kaz?m AYDO?DU’nun yol kenar? ilek a?açlar? (ev yapmak için ?u anda kesildi ev yap?ld?.)

 Yeni doğan incir meyveleri yakla??k 1 (bir) cm çapa ula?t?klar?nda döllenmeye hazır durumdadırlar. Meyveler ilekleme olmaks?z?n 2 (iki) cm kadar büyüyerek, daha sonra buru?up siyah renk alarak olgunla?madan dökülürler. Mutlaka ilek at?lmas? laz?md?r. incirler iri f?nd?k büyüklüğünde oldukları zaman döllenmeye hazır durumdadırlar. Büyük bahçelerde ilek a?ac?n?n 1-2 tane olursa d??ar?dan ilek atmaya çok gerek kalmaz. Fakat olgunla?ma zaman?na bilmek laz?md?r. Çevre bahçelerden de alabilirler ama fazla ilek fazla gelmesi de incirin dökülmesine neden olabilir.

20160506_140605 Resim 5-10 May?s tarihleri  aras?nda ileklerin durumu, daha ermemi?  halk aras?nda buna gök daha denir. Erdi?inde sar?mt?rak renk ald???nda olgunla??r sinek olay? olur. Ba?l?ca ilek çe?itleri  Ak,  Kaba, Sarı Kıbrıs, kongur , Kara, Elma ileği gibi çeşitleri mevcuttur.  ilek çeşitleri arasında Kıbrıs ile?i  kalite bak?m?ndan iyidir. ?lek çe?itlerini sayd?k incir çe?itlerini saymamak olmaz, Sar?lop, Bardac?k, Dulek Kaz???, Ç?t?r?k Mor, Nazilli Tezereni, Bursa Karas? gibi de incir çe?itleri mevcuttur.

incirlere a??r? ilek at?lmamal?  çok  ilek meyve tutumunun çok olmas?na ve meyvelerin küçük kalmas?na neden olur. A??r? ileklenen incirler akar kahverengi renk alarak dökülür çürümeye ve ek?imeye neden olur. ?ncir bahçelerindeki ilek a?ac? bahçenin büyüklü?üne göre 1-2 tane olmal?d?r.

20160506_140614

Soldaki resim Olgunla?mam?? ?lek, reçeli bu ileklerden oluyor san?r?m.

Not: ?lek reçelini yapan varsa tarifi yazs?n burada yay?nlayal?m.

20160605_091456

Olgunla?m?? koparmaya haz?r ?lek e?er bu bir gün daha beklerse gecik ilek(Koparma zamanı geçmiş) olur i?e yaramaz sinekler d??ar? ç?km??t?r.

20160605_095543

Gecik İlekten  bir kesit (Bu ilek verimli değildir.)

20160702_140939
Durmuş Ali KARABULUT’un perense teliyle incirlere atmak üzere hazırlamış olduğu ilek dizileri ağaçların dallarına asılacak.

Perense teli ot ve samanları paketlemede kullanılan teldir.

Delikli torba, kalın pamuk ipliği, kovalık denilen bitki bu dizme işleminde kullanılan seçenekler arasındadır.

Hazırlayan: Nermin KARABULUT

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et