İLEK (Erkek İncir)

Köyümüzün May?s sonu ve Haziran ay?nda gelir kayna?? ilektir. Hemen hemen herkesin bahçesinin bir kö?esinde ilek a?ac? vard?r. Baz? yol kenarlar?nda da görmek mümkündür. Dayan?kl? bir a?açt?r. ?lek incirin döllenmesi için kullan?l?r. ?lekten ç?kan sinek dölleme i?ini yapar.  Bu sayede incirler daha verimli hale gelir. ?yi ürünler elde edilir. ?lek incir a?ac?na at?lmazsa incir meyvalar? dökülür.

Yöremizin en iyi ilekleri  ?mamköy  ilekleridir. Her yerin ileklerinden önce köyümüzün ilekleri olgunla??r. Bütün çevre köyler ve ilçeler bunu bilir.  Germencik (Mursall?, Erbeyli,?ncirliova) Umurlu (Terziler, Musluca) Kö?k en önemli al?c?lar? olan ilçelerimizdir. Di?er ilçelerden de az da olsa mü?teri kitlesi vard?r.

?lek üreticileri sabah çok erken saatlerde ilek a?ac?na ç?karlar. Olgunla?an ilekler koyu ye?ilden aç?k ye?ile dönü?ür veya sar?mt?rak bir hal al?r. Bu renkleri de?i?en ilekleri eldiven giyerek eliyle kopar?rlar yeti?emedikleri yerleri ilek karg?s? yard?m? ile yaparlar. ?lek karg?s? düzgün, uzun ve çatal ?eklinde ucu yap?lm??t?r. Bununla uç noktalardaki ilekler kopar?l?r. Bu i?lemin hergün yap?lmas? laz?md?r. Toplanmazsa ilekler geçer bir i?e yaramaz. Saat sekiz dokuz gibi ilek toplama i?i bitmi? olur. Al?c?lar bazen bahçeye gelirler  orada ile?i görerek pazarl?k yaparak al?rlar. Mü?teri bahçeye gelmezse kahvelerin önünde kurulan ilek pazar?na ilekler götürülür. Bu konuda arac?l?k yapan birkaç ki?i köyümüzde vard?r. Önceleri 1970-1985 y?llar? aras?nda Cavit ve Rahmi ÖZÇ?MEN karde?ler bu i?i yapm??lar sonralar? bunlarla beraber Arif  KIZILAY’da bu i?i yapmaya ba?lam??t?r. ?u anda köyümüzde Arif KIZILAY ve Ahmet D?REK bu i?i yapmaktad?r. Murat CESUR da yard?mc? elemand?r.

Pazara gelen ilekler al?c?lar taraf?ndan kontrol edilir fiyatta anla??l?rsa al?rlar. ?lek fiyatlar? borsa gibidir. Günün her saatinde ini? ve ç?k?? ya?amak mümkündür. Arz talep orant?s?   mü?teri çoksa fiatlar yüksek ürün çok mü?teri az i?e fiyatlar dü?üktür. Fiyat dalgalanmalar? her zaman mevcuttur.

Al?c? taraf?ndan al?nan ilekler eskiden kova  (koval?k ) denilen ucu 40-50 cm boyunda ucu i?neli bitkiye dizilirdi. Koval?klar batakl?klarda verimsiz arazilerde  yeti?en bir bitki türüdür.  Eskiden Kocagür’de ?imdiki Kaletopsa’n?n bulundu?u yerin ismi koru idi. Burada yeti?irdi. ?imdi bu i?lem iplere dizilerek veya filelere konarak yap?l?yormu?, ipe dizilen ilekler ak?am saatlerinde ilek içindeki sinekler bu saatte ç?karlar incir dallar?na as?lmak suretiyle a?ac?n büyüklü?üne göre iki, üç, dört dizi as?l?r. Bu i?lem on be? gün sonra tekrarlan?r. E?er yeterli gelmezse üçüncü de at?labilir. Bunu halk aras?nda bahçeye ilek att?k denir.

Ahmet BAYINDIR ilek toplarken

Bu Köyümüz için önemli olan ilek ürünümüzü sahip ç?kal?m. Erik meyvem?z? Umurlu’ya kapt?rd?k festival Umurlu’da düzenleniyor. ?mamköy ilek festivali dü?ünülebilir.

?mamköy’ün eskiden beri en önemli gelir kaynaklar?ndan olan ?LEK, bu sene hava ?artlar?ndan dolay? erken ermi? olup, incirlerin olgunla?mamas?ndan dolay? az al?c? buluyor. Köy meydan?nda kurulan ilek pazar?nda çok hareketlilik ya?anmamaktad?r. Kilosu 1-1,50 lira  aras?nda incir üreticisine verilen ile?in fiyat? önünüzdeki günlerde arz talebe göre de?i?ebilir. Ayd?n ilinde  sinek oran? çok  kaliteli  ilekler ?mamköyde yeti?mektedir

 ?mamköy ana yol üzerinde kaz?m AYDO?DU’nun yol kenar? ilek a?açlar? (ev yapmak için ?u anda kesildi ev yap?ld?.)

 Yeni do?an incir meyveleri yakla??k 1 (bir) cm çapa ula?t?klar?nda döllenmeye haz?r durumdad?rlar. Meyveler ilekleme olmaks?z?n 2 (iki) cm kadar büyüyerek, daha sonra buru?up siyah renk alarak olgunla?madan dökülürler. Mutlaka ilek at?lmas? laz?md?r. incirler iri f?nd?k büyüklü?ünde olduklar? zaman döllenmeye haz?r durumdad?rlar. Büyük bahçelerde ilek a?ac?n?n 1-2 tane olursa d??ar?dan ilek atmaya çok gerek kalmaz. Fakat olgunla?ma zaman?na bilmek laz?md?r. Çevre bahçelerden de alabilirler ama fazla ilek fazla gelmesi de incirin dökülmesine neden olabilir.

20160506_140605 Resim 5-10 May?s tarihleri  aras?nda ileklerin durumu, daha ermemi?  halk aras?nda buna gök daha denir. Erdi?inde sar?mt?rak renk ald???nda olgunla??r sinek olay? olur. Ba?l?ca ilek çe?itleri  Ak,  Kaba, Sar? K?br?s, kongur , Kara, Elma ?le?i gibi çe?itleri mevcuttur.  ?lek çe?itleri aras?nda K?br?s ile?i  kalite bak?m?ndan iyidir. ?lek çe?itlerini sayd?k incir çe?itlerini saymamak olmaz, Sar?lop, Bardac?k, Dulek Kaz???, Ç?t?r?k Mor, Nazilli Tezereni, Bursa Karas? gibi de incir çe?itleri mevcuttur.

incirlere a??r? ilek at?lmamal?  çok  ilek meyve tutumunun çok olmas?na ve meyvelerin küçük kalmas?na neden olur. A??r? ileklenen incirler akar kahverengi renk alarak dökülür çürümeye ve ek?imeye neden olur. ?ncir bahçelerindeki ilek a?ac? bahçenin büyüklü?üne göre 1-2 tane olmal?d?r.

20160506_140614

Soldaki resim Olgunla?mam?? ?lek, reçeli bu ileklerden oluyor san?r?m.

Not: ?lek reçelini yapan varsa tarifi yazs?n burada yay?nlayal?m.

20160605_091456

Olgunla?m?? koparmaya haz?r ?lek e?er bu bir gün daha beklerse gecik ilek olur i?e yaramaz sinekler d??ar? ç?km??t?r.

20160605_095543

Gecik ?lekten  bir kesit

20160702_140939

Durmu? Ali KARABULUT’un perense teliyle incirlere atmak üzere haz?rlam?? oldu?u ilek dizileri a?açlar?n dallar?na as?lacak.

Perense teli ot ve samanlar? paketlemede kullan?lan teldir.

Delikli torba koval?k denilen bitki veya ip bulunmad???nda kullan?l?r. kullan?m? kolayd?r

DUYURU

28.05.2016 tarihinden itibaren ?mamköy’de  ilek pazar? kurulmu?tur. ?lgilenen incir üreticisi vatanda?lar?m?za duyurulur.

Yer : ?mamköy Köy Meydan?

Fiat:   2 – 3 lira aras?

Not: Fiyatlar güne göre de?i?kenlik gösterir (arz talep)

Haz?rlayan: Nermin KARABULUT

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et