İmamköy Gölcük Mahallesi ve KomŞu Köylerimiz

 

İmamköy Gölcük Mahallesi 1970 yıllarında dağ eteklerinde yer alan Gölcük köyünün heyelan sonucu kaymasıyla oluşturulmuştur. Devlet tarafından İmamköy sınırları içinde bulunan büyük incir bahçesi bu köye yeni yerleşim yeri olarak verilmiştir. Ayrıca konutları hasar gören köylülere devlet tarafından iki oda bir salon olarak  bahçeli küçük evler yaptırılmıştır. Daha sonraları ise köylüler tarafından yapılan yeni binalarla birçok köyden daha büyük bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Henüz muhtarlık olamayan İmamköy’ün Gölcük Mahallesi yönetimde azalar yoluyla temsil edilmektedir.

Gölcük Mahallesinin düzenli planlı sokaklarından bir kesit

Gölcük Mahallesinde İlköğretim okulu vardır. Dört ve beş sınıflar İmamköy’den gelen öğrenciler tarafından oluşturulmuştur.

Camisi vardır. imam mevcuttur.

Evlerde şebeke suyu mevcuttur. Ayrıca sokak çeşmelerinden paşa yaylasından gelen iyi su akmaktadır.

Gölcük yukar? mahalle

KOCAGÜR KÖYÜ

[dc]K[/dc]öyün ad? çok çok eskiden, bu köy çok büyük bir gürlük ormanm??. köyün ad? bu ?ekilde buraya gelen yerel halk taraf?nda kocagür olarak koyulup bu güne kadar da kocagür olarak gelmi?tir.

Muhtarl?kla yönetilir. 2004 y?l?nda muhtar olarak Necdet ALt?nta? seçilmi?tir. Nufüsü 2000 y?l?nda 1139′ dur. Yolu asfaltt?r. ?ebeke suyu vard?r. elektrik vard?r. Sa?l?k evi vard?r.  Köyde (sekiz) s?n?fa kadar ilkö?retim devam eder.

Kocagür ?lkokulu

KOCAGÜR KÖYÜ DS? KANALI ve KANAL YOLU

PINARDERE

  Köyün ilk yerle?im yeri su oldu?undan dolay? p?nar?n ba?? olmu?tur. Kurulu? yeri dere içindedir. Bundan dolay? P?nar dere ismini alm??t?r. P?nar dere ?u anda üçe ayr?lm?? durumdad?r. P?nar?n ba??ndaki evler eski yap?lard?r, yeni evler azd?r. Meneni? bo?az? ?mamköy’e çok yak?n olan P?narderenin bu mahallesi, 0n veya  oniki evden olu?mu?tur.  Baz? yerle?im birimleri ana asfalt alt?ndaki  Koru kuyu mevkinde kurulmu?tur. P?nardereli köylüler orada bulunan arzilerine daha düzenli ve planl? evler yaparak büyük mahalleler yapm??lard?r.  P?nardere, Meneni? Bo?az? ve Koru kuyu mahallesi tek muhtarl?kla yönetilir. E?itim ta??mal? e?itimdir.

 YILMAZKÖY

Köyümüzün kuzey bat?s?ndad?r.  ?imdiki ad? Y?lmaz Köy  yak?n zamanda ve Cumhuriyet kurulmadan önce nüfüs yo?unlu?unun az olmas? ve hane say?s?n?n azl???ndan dolay? ?mamköy’ün bir mahallesi olarak geçiyormu? yani köyümüze ba?l?ym??, edindi?im bilgilere göre postalar? önemli evraklar? ?mamköy’e geliyormu? sonra da??t?l?yormu?, daha sonra nüfus art?nca Y?lmaz köy ad?nda kendi köylerine kurmu?lar.

Bir cevap yazın