İmamköy Gölcük Mahallesi ve KomŞu Köylerimiz

 

Gölcük Mahallesi 1970 yıllarında dağ eteklerinde yer alan Gölcük köyünün heyelan sonucu kaymasıyla oluşturulmuştur. Devlet tarafından İmamköy sınırları içinde bulunan büyük incir bahçesi bu köye yeni yerleşim yeri olarak verilmiştir. Ayrıca konutları hasar gören köylülere devlet tarafından iki oda bir salon büyüklüğünde bahçeli evler yaptırılmıştır. Daha sonralar? ise köylüler taraf?ndan yap?lan yeni binalarla birçok köyden daha büyük bir yerle?im yeri haline gelmi?tir. Henüz muhtarl?k olamayan ?mamköy’ün Gölcük Mahallesi yönetimde azalar yoluyla temsil edilmektedir. ölcük Mahallesi 1970 y?llar?nda da? eteklerinde yer alan Gölcük köyünün heyelan sonucu kaymas?yla olu?turulmu?tur. Devlet taraf?ndan ?mamköy s?n?rlar? içinde bulunan büyük incir bahçesi bu köye yeni yerle?im yeri olarak verilmi?tir. Ayr?ca konutlar? hasar gören köylülere devlet taraf?ndan iki oda bir salon büyüklü?ünde bahçeli evler yapt?r?lm??t?r. Daha sonralar? ise köylüler taraf?ndan yap?lan yeni binalarla birçok köyden daha büyük bir yerle?im yeri haline gelmi?tir. Henüz muhtarl?k olamayan ?mamköy’ün Gölcük Mahallesi yönetimde azalar yoluyla temsil edilmektedir. 

Gölcük Mahallesinin düzenli planl? sokaklar?ndan bir kesit

[dc]G[/dc]ölcük Mahallesinde ?lkö?retim okulu vard?r. Dört ve be? s?n?flar ?mamköy’den gelen ö?renciler taraf?ndan olu?turulmu?tur.

Camisi vard?r. ?mam mevcuttur.

Evlerde ?ebeke suyu mevcuttur. Ayr?ca sokak çe?melerinden pa?a yaylas?ndan gelen iyi su akmaktad?r.

Gölcük yukar? mahalle

KOCAGÜR KÖYÜ

[dc]K[/dc]öyün ad? çok çok eskiden, bu köy çok büyük bir gürlük ormanm??. köyün ad? bu ?ekilde buraya gelen yerel halk taraf?nda kocagür olarak koyulup bu güne kadar da kocagür olarak gelmi?tir.

Muhtarl?kla yönetilir. 2004 y?l?nda muhtar olarak Necdet ALt?nta? seçilmi?tir. Nufüsü 2000 y?l?nda 1139′ dur. Yolu asfaltt?r. ?ebeke suyu vard?r. elektrik vard?r. Sa?l?k evi vard?r.  Köyde (sekiz) s?n?fa kadar ilkö?retim devam eder.

Kocagür ?lkokulu

KOCAGÜR KÖYÜ DS? KANALI ve KANAL YOLU

PINARDERE

  Köyün ilk yerle?im yeri su oldu?undan dolay? p?nar?n ba?? olmu?tur. Kurulu? yeri dere içindedir. Bundan dolay? P?nar dere ismini alm??t?r. P?nar dere ?u anda üçe ayr?lm?? durumdad?r. P?nar?n ba??ndaki evler eski yap?lard?r, yeni evler azd?r. Meneni? bo?az? ?mamköy’e çok yak?n olan P?narderenin bu mahallesi, 0n veya  oniki evden olu?mu?tur.  Baz? yerle?im birimleri ana asfalt alt?ndaki  Koru kuyu mevkinde kurulmu?tur. P?nardereli köylüler orada bulunan arzilerine daha düzenli ve planl? evler yaparak büyük mahalleler yapm??lard?r.  P?nardere, Meneni? Bo?az? ve Koru kuyu mahallesi tek muhtarl?kla yönetilir. E?itim ta??mal? e?itimdir.

 YILMAZKÖY

Köyümüzün kuzey bat?s?ndad?r.  ?imdiki ad? Y?lmaz Köy  yak?n zamanda ve Cumhuriyet kurulmadan önce nüfüs yo?unlu?unun az olmas? ve hane say?s?n?n azl???ndan dolay? ?mamköy (sunni bir köy)’ün bir mahallesi olarak geçiyormu? yani köyümüze ba?l?ym??, edindi?im bilgilere göre postalar? önemli evraklar? ?mamköy’e geliyormu? sonra da??t?l?yormu?, daha sonra nüfus art?nca Y?lmaz köy ad?nda kendi köylerine kurmu?lar.

Bir cevap yazın