?mamköy Tren ?stasyonu ve ?skele Kahveleri

[dc] E[/dc]ski tren istasyonu araç say?s?n?n az oldu?undan önemliymi?,  Ula??m genelde trenle sa?lan?yormu?. Her gün bir veya iki defa otobüs kalk?yormu?, Köyde Uyaro?lu’nun otobüsü ile Otomobilci Hasan’?n taksisi olmak üzere iki araç varm??, Tren ta??mac?l??? da yayg?nm?? Askere gidenler Ayd?n’da i?i olanlar ö?renciler trenle giderlermi?, Trenin durup kalkt??? dura?a iskele ad?n? vermi?ler. Uza?a giden gelinler de trenle giderlermi?, Buldan’a gelin giden dokumac? Süleyman’?n kar?s? Mürivet teyze trenle gitti?i söylenmektedir. Asker u?urlamalar?nda akraba, h?s?m, e? dosttan büyük bir topluluk askeri u?urlamaya iskeleye gidermi?, Kara tren düdü?ünü ac? ac? çalar, anay?, babay? evlad?ndan; sevgiliyi, ni?anl?y? yârinden ay?r?r, istasyondan uzakla??rm??, Herkesin yüre?ine ac?tan bu durum ayr?l?k ya?ayanlar?n dillerine türkü dolarlarm??,

 

    Kara tren gelmez m’ola,

    Düdü?ünü çalmaz m’ola,

    Gurbet ele yar yollad?m,

     Mektubunu salmaz m’ola,

         

                                                                                    

 

Geçmi? zaman ula??m araçlar?m?z kara trenler

 ?STASYON:Y?k?lmadan önce gördü?ümde on ya?lar?nda idim. ?mamköy ?stasyonu çok büyük de?ildi. Küçük baraka ?eklinde bekleme yeri, bu bekleme yerinin yan?nda iskele kahveleri vard?. ?imdi istasyonun oldu?u yerde Co?kuner Tu?la Fabrikas? bulunmaktad?r.

  ?SKELE KAHVELER?:Eskiden  ?mamköy ?skele Kahvesi Ayd?n yöresinin en gözde kahvelerindenmi?. Kahve Ana asfalt kenar?nda büyük kar?ngaç a?açlar?n?n gölgesinde önünde kuyu olan bir k?r kahvesiymi?. kahve en çok tand?r? ile me?hurmu?.

?skele kahvelerinde bir kutlama yap?l?rken

 

  ?skele kahvesi’nde kasapl?k yapan köyümüz kasab? Sinamettin Bozkurt anlatt?. 1962-1963 y?llar?nda iskele kahvesi’nde kasapl?k yapt?m. O zaman Kasap Mehmet Ali Ayvaz, Emin MUT (Köremin) ve ben birlikte çal??t?k ben daha kasapl?k mesle?inin ba??ndayd?m. Günde 15-20 tane o?lak kesilirdi. Tand?r yap?l?r veya etler mü?terilere sat?l?rd?. ?skele Kahvesinin i?letmesini Köyümüzden Hüseyin KARA (Cinüsen) ve o?lu ?lhan Kara yap?yordu.

 ?mamköy iskele kahveleri Ayd?n?n en me?hur dinlenme yeri imi?, i? yemekleri özel toplant?lar ve bunun yan? s?ra, ana asfalttan gelen arabalar?n mola yeri,  tren dura?? da oldu?undan yolcular?n çay kahve içtikleri  güzel bir mola verme yeriymi?, eskiler övgüyle bahsediyor. 

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et