İmamköy’ün Eski Çeşmeleri ve Sokak Fırınları

Çeşme Farsçadan gelen bir cümledir. Göz anlamındadır. (…..-1976)  yılları arasında  çeşmeler evde olmadığı için mahalle aralarında yakın mesafelerde herkesin su ihtiyacını karşılayacak çeşmeler vardı. Bunlar baz? evlere çok yakın, bazılarına uzaktı. şans meselesi, yakın olanlar şanslıydı. insanlar evlerinin önünü, sokaklar?  buradan sularlardı. O dönemde İmamköy’de ve muhtemelen diğer köylerde de yaşam, Orhan Veli’nin “Bedava” şiirindeki gibiydi:

 Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

            Yani sokak çeşmelerinin diğer bir avantajı bedava olmasıydı.

Çayyüzü mahallesindeki bu çeşmenin taşı eski değirmen taşı değerlendirilerek çeşme üzerine monte edilmiş değişik bir model çıkartılmıştır.

        Tahsildarların Çeşmesi

Çeşme suları çeşmenin deposunda toplanır, sonra buradan dağıtılırdı. İmamköy çeşmelerinin en eskileri,  Tahsildarların çeşmesi ve Sadık çeşmesidir.

Sadık Efendilerin  çeşmesinin yapım tarihi bile eski Türkçe yazılmıştır.


Çeşmenin Ayna Taşı

Bismillâhirrahmânirrahîm La ilahe illallah Muhammedun Resüllah


Bunun yanı sıra Sığır Hereği çeşmesi, kahve yanı çeşmesi, Kadirlerin Çeşmesi, Cami Yanı Çeşmesi, Burgaz Fadime’sinin kapı önündeki çeşme, Mezarlık Çeşmesi, Okul Çeşmesi, Ercep Çavuş Ayşe’nin evinin karşındaki çeşme, Nail Sabuncu’nun artezyen kuyusu  suyundan sokağa çıkardığı çeşme v.s… imamköy çeşmelerindendir. Evde çeşme olmağı için hemen hemen bütün sokaklarda çeşme vardı. Fakat bu çeşmelerin tek eksi tarafı İmamköy’ün çeşmesi ne hoş olur içmesi diyemeyeceğim. Suyunun içmesi hoş değildi. Köy halkı tatlı suyu köyümüzün komşusu olan Pınar dere köyünden kendi imkanları ile getirirler yada Kocagür köyünden İbram amcanın Aydın Çakırbeyli beldesinden tankerle getirdiği sudan parayla alarak içme suyu ihtiyaçlarını karşılarlardı.

           Sokak çeşmelerinin işlevleri arasında hayvan sulamac?l??? da vard?. Baz? çe?melerin önüne hayvanlar?n su içmesi için aha (ahar) yap?l?rd?. Bunlar s?k s?k bo?alt?l?r y?kan?r çal? süpürge ile temizlenir etraf? da süpürülürdü. Özel günlerde bayramlarda beyaz kireçle kreçlenir, temizli?ine önem verilirdi.

           Çeşmeler aynı zamanda köyde sosyal yaşamın merkezleri arsındaydı. Suya testiyle, bardakla, kovalarla gidilirdi.  Çeşme ba??nda s?ra bekleyenler muhabbet eder,  yemek için ne yapt?klar?n? veya yapacaklar?n? anlat?rlar ve daha ne sohbetler, gazeteleri aratmayacak haberler, magazin türü konu?malar yaparlard?. Kim kimi sevmi?, kimin çocu?u olacak, evlenecekler, ni?anlanacaklar, hastalar, ölenler, inekleri do?anlar, k?zlar?na görücü gelenler v.s gibi haberler çe?me ba??nda konu?ulurdu.

Köyümüzün ilk su deposu 1974 y?l?nda ?smail Karabulut’un arazisini depo yap?lmas? için ba???lamas? üzerine onun arazisine yap?lm??t?r. 

Köyün 2. deposu Çayyüzü mahallasinde yap?lm??t?r.

ILICA MEVKİNE YAPILAN YENİ SU DEPOSU

Daha büyük kapasitelidir

Depo suyu İkizdere barajından gelmektedir.

SOKAK FIRINLARI

            Sokak aralar?nda olan mahalle f?r?nlar? da çe?me özelliklerini ta??rm??, baz? ki?ilerin evinin veya soka??n kö?esinde bulunan f?r?nlar, özel günlerde mahalleli taraf?ndan yak?l?r, tatl? maya ekmek yap?l?rm??. ?mamköy’de Sab?r çavu?lar?n Havva Mollan?n,  Molla ?bram kar?s?n?n Küçük ?smet’in, K?rl? ?bram’?n annesi Gü’sün ninenin ekmek f?r?nlar? vard?.  Mahalleli ekme?ini orada yapar, c?v?l c?v?l bir ortam olurdu.

Bir cevap yazın