Köyümüzün Sava?larda Yer Alan ?simsiz Erkek Kahramanlar?

 ?mamköy’lü Sadik Erkan (Sad?k Efendi) küçük yasta ?stanbul’da tahsildeyken I. Dünya Savas? ç?km?s ve yedek subay olarak Osmanl? Ordusu’na kat?lm?st?r. Filistin cephesinde ?ngilizlerle sava?m?s, esir olarak Hindistan’a götürülmü?tür. Esaret dönü?ünde Kurtulus Sava??’na kat?lmak için kat?r s?rt?nda Sinop’tan Ankara’ya gelmi?. 22 gunluk Sakarya Savaslar?, 26 Agustos’ta baslayan Büyük Taarruz’da da “makineli tüfek subay?” olarak bu sava?ta yer alm?st?r. Zaferden sonra tahin oldugu Ayval?k’da  ?ükufe han?m ile evlenmi? ve askerlikten ayr?larak do?dugu köy olan ?mamköy’e yerle?mi?tir. II. Dünya Sava??’?nda tekrar askere al?nm??, savas sonuna kadar Gelibolu’da yer alm??t?r.

 Tekrar askerlikten istifa ederek köye yerle?mi? ve 1962?de geçirdi?i kalp krizinden ölene kadar ?mamköy’de ya?am??t?r.

 Sad?k Efendi ?mamköy’de resimdeki evin bulundu?u yerde tek katl? müstakil önü bahçeli  önünde havuzu olan büyük portakal bahçesi içindeki bu evde ya?am??t?r. üç o?lundan ayr? birde k?z? varm??. Onu da köyümüzün say?l? ailelerinden karahay?t hocan?n o?luyla evlendirdi?i söylenmektedir.  

  Ev sat?lm?? yeni sahibi bu yeni binay? yapt?rm??t?r. Portakallar meyvalar ayn? ?ekilde bulunmaktad?r.

 

Dedem Osman KARABULUT I. Dünya ?avas?nda (1918-1819) y?llar?nda Suriye-Filistin cephelerinde ?avasa kat?lm?? bu sava?ta ?ngilizlere esir dü?mü? M?s?rda esir kamplar?nda ya?am??t?r. Esaret dönü?ü ?mamköy’e gelmi? ve orada ya?ananlar? ?öyle dile getirmi?tir.

?ngilizler bizi göstermelik iyi davrand?lar çok aç ve sefil hayat ya?ad?k sofraya konulan nimetlerin de?erini bilin biz esirlikte olmam?? dar?lar?n kevseklerini kaynat?p yiyerek karn?m?z? doyurduk ayakta kald?k dermi?, bir ba?ka an?s?n? da söyle anlatm??;

“Yolda giderken bir tane ölü keçi kellesi buldum ald?m onu al?rken ba?ka askerler gördü onlardan utand?m ne yapaca??m? ?a??rd?m atsam birtürlü atmasam birtürlü ve sonunda att?m, atmamla o bakan askerler daha yere dü?meden ald?lar ate? yak?p bir güzel k?zart?p yediler ben ki o ölü kokmu? kellenin arkas?ndan saatlerce pi?manl?k duydum. çünkü ac?m, susuzum”  diye gözleri dolarak anlat?rm??, yandaki küçük  resim Osman KARABULUT’ur

 Bu esirlik döneminden ba?ka bir an?y?  köyümüzden büyük day?m Gözlüklü Mehmet anlatm??;

Mehmet Gözlüklü ?mamköy’de Ahmet Gökçi’nin ve ?brahim Yörük’ün evinin bulundu?u yerde oturuyormu?, Lakaplar? Gözlüklülermi?;

 28 Haziran 1337 (19219)  tarihinde ?ngilizlere 150 bin   asker esir dü?mü?tük, bizi M?s?rdaki kamplara götürdüler orada çok i?kence gördük. esir dü?meden önce gözlerim iyiydi orada i?kence ile gözlerimizi kör ettiler. Esaret dönü?ü köye geldim art?k gözlerim görmüyordu. Gözlük tak?nmaya ba?lad?m, bundan sonra lakab?m “Gözlüklü” olarak kald? demi?  

                                                                                                       Kaynak : Durmu? Karabulut

   Köyümüzden bir ba?ka Gazi Abdullah Irmak (Bakkal Abdullah) Abdullah amca Çanakkale ?ava??na kat?lm?? Gazilerdendir. Kendisine Gazilik Madalyas? verilmi?tir. Benim çocuklu?umda O Madalyay? ?erefle ta??yordu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et