Köyümüzde Yetişen Meyve Türleri (Zeytin ve Zeytinin işleniş Basamakları (Yeşil, siyah), Nar, Portakal,Mandalina, Erik,üzüm vs)

ZEYTiN İŞLENMESİ ve YAPILMASI

ZEYTİNİN SOFRAMIZA GELİNCEYE KADAR GEÇİRDİĞİ BASAMAKLAR NELERDİR? ÖĞRENELİM Mİ

 Soframızın vazgeçilmezlerinden olan zeytin köyümüzde hemen hemen herkesin evinin önünde veya arazisinde birkaç ağaç zeytini görmek mümkündür. Zeytinin evde bulunması katık açısından büyük bir zenginliktir. Soframızda kahvaltımızda aş, yemekliğimizde yağ, temizliğimizde  (zeytinyağlı ) sabun, pirinasından da yakıt elde edilir. Çok yönlü kullanılan bir üründür. Bakımlı ağaçlarda daha fazla verim elde edilir. işlemesi ekip işidir ve zahmetlidir. Son yıllarda makine gücü ile silkme işlemi yapılmaya başladı. Çoğunluk yine eski usul ağaçtan sırıkla düşürme işlemini yapmaktadır. Zeytin ağaçtan düşürülmeden önce daha  önce dökülen zeytinler toplanır. Eski  zeytinle yenileri karışmasın diye, çünkü bunlar yağın kalitesini düşürür. Sonra ağaç dipleri iyice temizlenir çarşaflar serilir.  Silkme işlemi yapılır.  Eğer seçilecek zeytin varsa, yemek için veya satmak için kurtsuzlar iri taneli olanlar seçilir. Kalan zeytinin içinin filizleri, çöpleri  alınarak çuvallanır. Fabrikaya gitmek için hazırlanır. Önceden zeytin yağını ayakla sıkarlarmış, şimdi modern fabrikalarda bu işlem yapılıyor. 

          Yeşil Zeytin

işlenmesi : Sırıkla silkme işlemi olmaz elle sıyırma yöntemi uygulanır. yüksek yerler merdiven yardımı ile yapılır. Toplanan zeytinler evde temiz bir zeminde sert taşla uçları çıtlatılır. Beklemeden su dolu bir kapa konur. Birkaç defa acı suyu süzülür. üç hafta sonra tadımaya başlar suyu sık süzülürse daha çabuk tatlanır. Sonra çıkarılır pazara gidecekse o gün sabah sudan çıkarılır  susuz kalınca rengi kararır. Evde tüketilecek olan  yarım saat önce falan sudan çıkar üzerine zeytin yağı biraz tuz, arzu edilirse kekik de atılır,  kahvaltılarda yenir.

 Yeşil zeytinin olgunlaşmış olanlarından dilme zeytin yapılır. Dilme işlemi zeytin 3 defa bıçakla dilinir. Suda Islanır bunun tadıma süreci daha uzun sürer,  bir aydan fazla daha kırma zeytine göre daha uzun dayanır. sudan çıkınca çabuk kararmaz. 

KIRMA ZEYTİN: 

   

Kahvaltımızın tadı süsü yeşil zeytin

 YENi YETiŞEN AŞI ZEYTİN’in BÜYÜME SÜRECİ UZUN ZAMAN ALIR 

SiYAH YA?LI ZEYT?N YAPILI?I

Yağlı Bastırılmış zeytin: Seçilmi? dilinmi? olan  siyah zeytinler uygun kaplarda  suda  ?slan?r. birkaç defa suyu süzülür. Tatlanmaya yak?n sudan ç?kart?larak temiz bir bez torba veya çuvala konur. Üzeri ta? ile alt? yedi gün bast?r?l?r suyu iyice kaybolur. Daha sonra cam kavanozlara konularak içeresine zeytinya?? ve biraz tuz konur. ?stenilirse limonlar do?ranarak zeytin ya??n?n içinde bir gün bekletir konur. Arzu edilmezse taze limon do?ranarak veya nar ek?isi dökülerek yenir.   Afiyet olsun

SALAMURA ZEYT?N

Seçilen zeytinler y?kanarak po?ete veya vidona susuz konulur içeresine tuz at?l?r zeytinler kendi suyu ile tatlan?r bu tatland?rma süreci baya?? zaman al?r. En az 4-5 ay gibi bir süredir.

II. Salamura zeytin yap?l??? zeytinler y?kanarak kab?n içeresine konulur üzeri su doldurulur  tuz at?l?r. Tatlanmas? beklenir, alt? yedi ay sonra yenilebilir.

III. Sele zeytini eskiden bunun yap?m?n? rahmetli eni?tem Mehmet I??k anlatm??t? sele zeytini yap?m?n?, bunun için temiz bir yer ayarlan?r direkler yere çak?l?r ay?ngaç  (zakkum) denilen a?aç ile etraf? sepet gibi örülür. Temiz kurtsuz zeytinler bu sele gibi örülen yere dökülür. Üzeri örtülür zeytinlerin kabuklar? incecik oldu?unu söylerdi. bu ?ekilde tatland?rd???n? söylemi?tir.

 Zeytin Bahçesi

 

 ZEYTiN?iN İŞLENME SÜRECİ

 

 NAB? SABUNCU S?STEML? ZEYT?NYA?I FABR?KASI

  PORTAKAL

Köyümüzün ba?l?ca narenciye ürünleri aras?nda yer al?r. ço?u bahçelerde ev önündeki avlularda vard?r. Nisan may?s gibi beyaz ho? kokulu çicek açar. bazen tohumdan fidan yoluyla baz? da turunçtan a??lama yöntemi ile üretilir.

Ek?i portakal: ?mamköyde ilk yeti?en portakal türüdür.Bahar ay?na do?ru tatlan?r bol suludur. s?kmal?k portakal diye pazarda  sat?l?r. Boyu di?er portakallara göre daha uzundur.

 

20161204_150855MANDAL?N

Köyümüzde çok yeti?en bir meyvedir.

1-?nce kabuklu çekirdeksiz mandalin

2-K?br?s mandalini

3-Klemantin mandalini

4-Bodrum mandalini

DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLER

Nar : Haziran ay?nda çicek açar ekim gibi meyvalar tam olgunla??r. Meyvalar? tatl?d?r suyu  da ç?kar?l?p içilir, Ek?i nar tanelenip suyu ç?kar?l?r bunun ate?te kaynat?lmas? ile nar ek?isi yap?l?r. 

İNC?R: Temmmuz ay?n?n onbe?inden itibaren ermeye ba?lar. özellikle Nazilli tezeren inciri temmuz ay?nda erer. A?ustos ay? boyunca devam eder. A?ustos ay?n?n onbe?inden sonra kuru incirler olmaya ba?lar.

Taze incir dal?nda bir görünüm

 


 Siyah incir beyaz incirin renklisidir. Tad? güzeldir, son y?llarda Bursa karas? diye biraz geç eren ve kas?m ay?na kadar devam eden incir de köyümüzde üretilmeye ba?lam??t?r.

Taze incirlerin pazar için sabah toplan?p, itina ile haz?rlanmas?

?ncirin de?i?ik görünümleri:

Resimdeki incir çe?itleri:

Sarlop inciri ve Bursa Karas?

Bunlardan ayr? olarak Bardac?k, mor incir, Tez eren çe?itleri vard?r.

Hazırlayan: Nermin Karabulut

iletişim adresi: Nermin124@hotmail.com

Bir cevap yazın