Köyümüzde Yetişen Meyve Türleri (Zeytin, Nar, Portakal,Mandalina, Erik,üzüm vs)

ZEYTiN

 [dc]S[/dc]ofram?z?n vazgeçilmezlerinden olan zeytin köyümüzde hemen hemen herkesin evinin önünde veya arazisinde birkaç ağaç zeytini görmek mümkündür. Zeytin zenginliktir soframızda kahvaltımızda aş, yemeimizde ya?, temizli?imizde  (zeytinya?l? ) sabun, pirinas?ndan de yak?t yap?l?r. çok yönlü kullan?lan bir üründür. Bak?ml? a?açlarda daha fazla verim elde edilir. ??lemesi ekip i?idir ve zahmetlidir. son y?llarda makine gücü ile silkme i?lemi yap?lmaya ba?lad?. Ço?unluk yine eski usul a?açtan s?r?kla dü?ürme i?lemini yapmaktad?r. Zeytin a?açtan dü?ürülmeden önce dipleri toplan?r eski  zeytinle yenileri kar??mas?n diye, sonra a?aç dipleri iyice temizlenir çar?aflar serilir  silkme yap?l?r.  E?er seçilecek zeytin varsa yemek için veya satmak için kurtsuzlar? iri taneli olanlar seçilir kalan zeytinin içinin filizleri al?narak çuvallan?r. Fabrikaya gitmek için haz?rlan?r. 

          Yeşil Zeytin

işlenmesi : Sırıkla silkme işlemi olmaz elle sıyırma yöntemi uygulanır. yüksek yerler merdiven yardımı ile yapılır. Toplanan zeytinler evde temiz bir zeminde sert taşla uçları çıtlatılır. Beklemeden su dolu bir kapa konur. Birkaç defa acı suyu süzülür. üç hafta sonra tadımaya başlar suyu sık süzülürse daha çabuk tatlanır. Sonra çıkarılır pazara gidecekse o gün sabah çıkarılır sudan susuz kal?nca rengi karar?r. Evde tüketilecek olan  yar?m saat önce falan sudan ç?kar üzerine zeytin ya?? biraz tuz, arzu edilirse kekik de at?l?r,  kahvalt?larda yenir.

 Ye?il zeytinin olgunla?m?? olanlar?ndan dilme zeytin yap?l?r. Dilme i?lemi zeytin 3 defa b?çakla dilinir. Suda ?slan?r bunun tad?ma süreci daha uzun sürer,  bir aydan fazla daha k?rma zeytine göre daha uzun dayan?r. sudan ç?k?nca çabuk kararmaz.

 

  

Kahvalt?m?z?n tad? süsü ye?il zeytin

 ZEYT?NL?K YEN? YET??EN A?ILAR ZEYT?N’in BÜYÜME SÜREC? UZUN ZAMAN ALIR 

S?YAH YA?LI ZEYT?N YAPILI?I

Ya?l? Bast?r?lm?? zeytin: Seçilmi? dilinmi? olan  siyah zeytinler uygun kaplarda  suda  ?slan?r. birkaç defa suyu süzülür. Tatlanmaya yak?n sudan ç?kart?larak temiz bir bez torba veya çuvala konur. Üzeri ta? ile alt? yedi gün bast?r?l?r suyu iyice kaybolur. Daha sonra cam kavanozlara konularak içeresine zeytinya?? ve biraz tuz konur. ?stenilirse limonlar do?ranarak zeytin ya??n?n içinde bir gün bekletir konur. Arzu edilmezse taze limon do?ranarak veya nar ek?isi dökülerek yenir.   Afiyet olsun

SALAMURA ZEYT?N

Seçilen zeytinler y?kanarak po?ete veya vidona susuz konulur içeresine tuz at?l?r zeytinler kendi suyu ile tatlan?r bu tatland?rma süreci baya?? zaman al?r. En az 4-5 ay gibi bir süredir.

II. Salamura zeytin yap?l??? zeytinler y?kanarak kab?n içeresine konulur üzeri su doldurulur  tuz at?l?r. Tatlanmas? beklenir, alt? yedi ay sonra yenilebilir.

III. Sele zeytini eskiden bunun yap?m?n? rahmetli eni?tem Mehmet I??k anlatm??t? sele zeytini yap?m?n?, bunun için temiz bir yer ayarlan?r direkler yere çak?l?r ay?ngaç  (zakkum) denilen a?aç ile etraf? sepet gibi örülür. Temiz kurtsuz zeytinler bu sele gibi örülen yere dökülür. Üzeri örtülür zeytinlerin kabuklar? incecik oldu?unu söylerdi. bu ?ekilde tatland?rd???n? söylemi?tir.

 Zeytin Bahçesi

 

 ZEYT?N?N ??LENME SÜREC?

 

 NAB? SABUNCU S?STEML? ZEYT?NYA?I FABR?KASI

  PORTAKAL

Köyümüzün ba?l?ca narenciye ürünleri aras?nda yer al?r. ço?u bahçelerde ev önündeki avlularda vard?r. Nisan may?s gibi beyaz ho? kokulu çicek açar. bazen tohumdan fidan yoluyla baz? da turunçtan a??lama yöntemi ile üretilir.

Ek?i portakal: ?mamköyde ilk yeti?en portakal türüdür.Bahar ay?na do?ru tatlan?r bol suludur. s?kmal?k portakal diye pazarda  sat?l?r. Boyu di?er portakallara göre daha uzundur.

 

20161204_150855MANDAL?N

Köyümüzde çok yeti?en bir meyvedir.

1-?nce kabuklu çekirdeksiz mandalin

2-K?br?s mandalini

3-Klemantin mandalini

4-Bodrum mandalini

DE????K GÖRÜNÜMLER

Nar : Haziran ay?nda çicek açar ekim gibi meyvalar tam olgunla??r. Meyvalar? tatl?d?r suyu  da ç?kar?l?p içilir, Ek?i nar tanelenip suyu ç?kar?l?r bunun ate?te kaynat?lmas? ile nar ek?isi yap?l?r. 

?NC?R: Temmmuz ay?n?n onbe?inden itibaren ermeye ba?lar. özellikle Nazilli tezeren inciri temmuz ay?nda erer. A?ustos ay? boyunca devam eder. A?ustos ay?n?n onbe?inden sonra kuru incirler olmaya ba?lar. 

Taze incir dal?nda bir görünüm

 


 Siyah incir beyaz incirin renklisidir. Tad? güzeldir, son y?llarda Bursa karas? diye biraz geç eren ve kas?m ay?na kadar devam eden incir de köyümüzde üretilmeye ba?lam??t?r.

Taze incirlerin pazar için sabah toplan?p, itina ile haz?rlanmas?

?ncirin de?i?ik görünümleri:

Resimdeki incir çe?itleri:

Sarlop inciri ve Bursa Karas?

Bunlardan ayr? olarak Bardac?k, mor incir, Tez eren çe?itleri vard?r.

Haz?rlayan: Nermin Karabulut

?leti?im adresi: Nermin124@hotmail.com

Bir cevap yazın