Sağlık (İmamköy sağlık ocağı ve çocuk parkı)

Köyde bir ebe vardır. Köyde ikamet etmekte olup, köy odası kendilerine lojman tahsis etmiştir. Lojman Çayyüzü mahallesinde olup bir odası halka hizmet vermek için kullanılmıştır. Şu anda iş yeri veya ev olarak kiraya verilecektir.

            Genelde halk sa?l?k ihtiyac?n? Ayd?n il merkezinden kar??lamakta, Do?umlar, i?neler, serumlar ve di?er sa?l?k sorunlar?n? sa?l?k ocaklar? Hastaneler taraf?ndan yap?lmaktad?r.

     Köy sa?l?k evi köyün ana caddesi üzerinde bulunan  çocuk park? yan?nda yap?lm??t?r.

Sa?l?k evi in?aat? daha önce dü?ün salonu için yap?m? ba?lat?lan fakat dü?ün salonu için kapasitesinin yeterli olmamas?ndan dolay? bu in?aat sa?l?k evi in?aat?na dönü?türülmü?tür.

27 May?s 2011 tarihinde Ba?bakan Tayip ERDO?AN’?n Ayd?na gelmesi ile sa?l?k evi aç?l??? yap?lm??t?r.

Di?er günler Aile hekimimiz  Umurlu Buca??nda görevini sürdürmektedir.

Aile Sa?l??? Eleman? Ebe Yasemin YORULMAZ , Per?embe günü Aile hekimi ile görevini sürdürmektedir. A?? hizmeti v.b bütün sa?l?k problemlerinde yard?mc? olmaktad?r. Yasemin ebe ayn? zamanda köyümüzün yeti?tirdi?i gençlerdendir.

 Köyümüzden hastalar bekleme salonunda s?ra beklerken

       Ay?e UYAR köyümüz sa?l?k evi ebesidir. Per?embe günü hariç di?er günlerde köyümüzde tek ba??na hizmet vermektedir. Sa?l?k evi lojman?nda kalmaktad?r. Hizmet alan?: Öncelikli olarak Hamile kad?nlar , bebek ve çocuklar?n sa?l?k sorunlar? gelmektedir. Pansüman, tansiyon ölçme, i?ne yapma serum takma gibi görevleri de yerine getirmektedir. Ayr?ca köylüye sa?l?k problemlerinde ilgili yerlere yönlendirme bir neyi  sa?l?kla ilgili dan??manl?k hizmeti vermektedir.

    

Sa?l?k evi bahçesi çocuk oyun park? eski Ayd?n Valisi Mustafa Malay taraf?ndan törenle aç?lm??t?r.

 ?mamköy çocuklar? parkta oynayacak

 Ayd?n Belediyesi taraf?ndan merkez ?mamköy’e yapt?r?lan çocuk park? törenle hizmete aç?ld?.

Aç?l??a Vali Mustafa Malay, Belediye Ba?kan? ?lhami Ortekin, Alay Komutan? Albay Murat Kavas, köylüler ve davetliler kat?ld?. Örnek köy çal??malar? kapsam?nda k?sa sürede köyün çehresinin de?i?ti?ini belirten köy muhtar? Celal Ece, park?n ve köy içi düzenlemesinin yap?lmas?nda eme?i geçen herkese te?ekkür etti. Park?n aç?l???, Vali Malay’?n s?k s?k ziyaret etti?i köyün maskotu haline gelen ve özel günlerde sürekli Vali Malay taraf?ndan hediye edilen yöresel efe k?yafetleriyle dola?an Muhammet Aydo?du taraf?ndan yap?ld?. 65 ya??nda olmas?na ra?men bir çocuk gibi sevilen Aydo?du, aç?l??? yapt?ktan sonra sal?ncaklara bindi. Vali Mustafa Malay, Muhammet Aydo?du’yu bir süre sallad?ktan sonra park?n bak?m ve koruma i?lerini de kendisine verdi.

25 Nisan 2006 kent haber yay?n?

  

Bir cevap yazın

error: İçerik korumalıdır!